Jul­kis­lai­tos­ten poli­ti­soi­tu­mi­sen on loput­ta­va

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on huo­les­tu­nut kehi­tyk­ses­tä, jos­sa suo­ma­lai­set vero­ra­hoit­tei­set ins­ti­tuu­tiot, kuten viran­omai­set, kau­pun­gin­teat­te­rit taik­ka kou­lu­tus­lai­tok­set osal­lis­tu­vat päi­vän­po­li­tiik­kaan eri­lai­sin julis­tuk­sin ja kan­na­no­toin, jois­sa avoi­mes­ti har­joi­te­taan puo­lue­po­li­tiik­kaa “puo­lu­eet­to­mien” jul­kis­lai­tos­ten nimis­sä. Vii­me vii­kon­lop­pu­na jär­jes­tet­tyä hal­li­tuk­sen vas­tais­ta mie­le­no­soi­tus­ta tuki muun muas­sa &-teatteri (Espoon kau­pun­gin­teat­te­ri). Kysei­ses­sä mie­le­no­soi­tuk­ses­sa uhat­tiin pää­mi­nis­te­ri Orpon ja val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Pur­ran päi­den leik­kaa­mi­sel­la. Aal­to-yli­opis­to puo­les­taan kri­ti­soi Ins­ta­gra­mis­sa Orpon hal­li­tuk­sen maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa.

“Tämä on jat­ku­moa sil­le, miten yli­opis­tois­sa har­joi­te­taan puo­lue­po­li­tiik­kaa opis­ke­li­joi­den edun­val­von­nan nimis­sä. Julis­tuk­set ilmas­ton­muu­tok­ses­ta, femi­nis­mis­tä tai hal­li­tuk­sen vas­tus­ta­mi­ses­ta eivät ole edun­val­von­taa, vaan vasem­mis­to­lais­ta pii­lo­po­li­tiik­kaa. Tätä samaa toi­min­ta­mal­lia yri­te­tään nyt juur­rut­taa mui­hin ins­ti­tuu­tioi­hin. Olem­me jo näh­neet, kuin­ka opis­ke­li­joi­ta syr­ji­tään kor­kea­kou­luis­sa hei­dän poliit­tis­ten mie­li­pi­teen­sä vuok­si. Puo­lu­eet­to­muu­den häi­vyt­tä­mi­nen jul­ki­sis­ta ins­ti­tuu­tiois­ta naker­taa nii­den uskot­ta­vuut­ta ja vaa­ran­taa suo­ma­lais­ten tasa-arvoi­sen koh­te­lun niis­sä”, varoit­taa puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii, että vero­ra­hoit­tei­set ins­ti­tuu­tiot pysyi­vät aidos­ti puo­lu­eet­to­mi­na eivät­kä sekaan­tui­si poli­tiik­kaan muul­loin kuin sil­loin, kun kyse on omas­ta edun­val­von­nas­ta. Tämä mer­kit­si­si myös puo­lue­po­li­tiik­kaan sot­keu­tu­nei­den yli­op­pi­las­kun­tien pak­ko­jä­se­nyy­des­tä luo­pu­mis­ta.

“Opis­ke­li­joi­ta ei tule pakot­taa rahoit­ta­maan arvo­jen­sa vas­tais­ta poli­tiik­kaa, vaan heil­lä tulee olla mah­dol­li­suus luo­pua yli­op­pi­las­kun­nan jäse­nyy­des­tä. Näi­den orga­ni­saa­tioi­den tar­koi­tus ei yli­pää­tään ole poli­ti­koi­da”, sanoo hal­li­tuk­sen jäsen Vil­ma Nyman.