Jou­lu­rau­ha suo­ma­lai­sil­le!

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii järeäm­piä toi­mia nouse­van säh­kön hin­nan hil­lit­se­mi­sek­si. Lupauk­sis­taan huo­li­mat­ta säh­kö­las­kut eivät ole hel­pot­tu­neet vaan sen sijaan hinn­an­nousu on kiih­ty­nyt kovien pak­kas­ten ja hei­kon tuu­li­tuo­tan­non myö­tä.

”Ei ole hal­li­tuk­sen syy, että Olki­luo­to 3 ei toi­mi. On kui­ten­kin hal­li­tuk­sen syy, että riit­tä­viä tuki­toi­mia ei suo­ma­lai­sil­le ole teh­ty. Ener­gia­krii­si on poik­keuk­sel­li­sen vaka­va ja se ajaa monen suo­ma­lai­sen kata­stro­fin par­taal­le. Edus­kun­nan ja sen hal­li­tuk­sen tär­kein teh­tä­vä on kai­kis­sa olois­sa tur­va­ta suo­ma­lais­ten arki. Nyt on Lin­ti­län, Saa­ri­kon ja Mari­nin joh­det­ta­va edes­tä selit­te­lyn sijaan”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kehot­taa hal­li­tus­ta tart­tu­maan kan­san­edus­ta­ja Vil­helm Jun­ni­lan esi­tyk­seen hin­ta­ka­ton sää­tä­mi­sek­si kulut­ta­jil­le ener­gia­krii­sin kes­kel­lä. Kun mark­ki­nat ovat rik­ki, on peli vihel­let­tä­vä poik­ki ja tur­vat­ta­va suo­ma­lais­ten toi­meen­tu­lo ja arjen suju­vuus.

Alla ote Suo­men Uutis­ten jutus­ta Vil­helm Jun­ni­lan lakia­loit­tees­ta:

“Sovel­tu­va hin­ta­ta­so voi ver­rok­ki­mai­den ja todel­lis­ten tuo­tan­to­kus­tan­nus­ten perus­teel­la olla jopa 40 pro­sent­tia mark­ki­na­hin­taa alhai­sem­pi. Myös Viros­sa koti­ta­louk­sil­la on mah­dol­li­suus saa­da val­tion sopi­mal­la hin­nal­la edul­li­sem­paa säh­köä. Uni­ver­saal­tee­nusen hin­ta on 19,72 sent­tiä kilowat­ti­tun­tia koh­den, Jun­ni­la perus­te­lee aloit­tees­saan.

Puo­lan mal­lis­sa säh­kön hin­nan ylä­ra­ja jää­dy­te­tään ensim­mäi­sen 2000 kWh osal­ta ja 2600 kWh kulu­tus­ta­soa sovel­le­taan, mikä­li per­hees­sä on kol­me tai useam­pi lap­si tai vam­mai­sia hen­ki­löi­tä. Jäl­kim­mäis­tä sovel­le­taan myös alku­tuo­tan­toa har­joit­ta­viin per­hei­siin.”