Joh­taa­ko kukaan Suo­mea?

PS-Nuo­ri­so: Pää­mi­nis­te­ri tar­vi­taan joh­ta­maan Suo­mea, ei illan­viet­to­ja

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii San­na Mari­nin hoi­ta­maan työn­sä. Oppo­si­tio­puo­lu­eet ovat tivan­neet pää­mi­nis­te­ril­tä vas­tauk­sia lukui­siin kysy­myk­siin läpi vuo­den, mut­ta vas­taus­ta ei tule kuin pakon edes­sä asiois­ta, jot­ka eivät edes lii­ty pää­mi­nis­te­rin teh­tä­vän­ku­vaan. Hal­li­tus ei ole kyen­nyt vas­taa­maan tule­van tal­ven uhka­ku­viin. Suo­ma­lai­set eivät ole saa­neet vas­tauk­sia esi­mer­kik­si seu­raa­viin kysy­myk­siin:

– kuin­ka ener­gia­krii­si rat­kais­taan?
– kuin­ka hal­li­tus aikoo tukea suo­ma­lai­sia hin­to­jen nous­tes­sa?
– kuin­ka val­tion hol­ti­ton vel­kaan­tu­mi­nen saa­daan kuriin?
– miten hoi­ta­ja­pu­la rat­kais­taan ja mik­si hal­li­tus ei ole teh­nyt asial­le mitään?

“Moni suo­ma­lai­nen on alka­nut kysee­na­lais­ta­maan Mari­nin suo­sion taus­tat. On täy­sin sel­vää, että emme ole saa­neet vii­mei­si­nä kuu­kausi­na mihin­kään poliit­ti­siin kysy­myk­siin vas­tauk­sia, vaan hal­li­tuk­sen ja eri­tyi­ses­ti dema­rei­den kan­na­tus on levän­nyt Mari­nin fes­ta­rie­siin­ty­mis­ten varas­sa. Kuin­ka suo­ma­lai­set pär­jää­vät tal­vel­la, kun säh­köä ei rii­tä ja hin­nat kar­kaa­vat käsis­tä? Mitä pää­mi­nis­te­rim­me aikoo asial­le teh­dä?” kysyy PS-Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.

Uskom­me, että pää­mi­nis­te­rin teh­tä­vään on löy­det­tä­vis­sä hen­ki­lö, joka on aidos­ti kiin­nos­tu­nut työs­ken­te­le­mään Suo­men ja suo­ma­lais­ten par­haak­si. Kat­som­me, että nykyi­nen pää­mi­nis­te­ri sovel­tuu kyl­lä erin­omai­ses­ti joh­ta­maan illan­viet­to­ja yöker­hois­sa, mut­ta sovel­tuu­ko San­na joh­ta­maan Suo­mea käsil­lä ole­van krii­sin kes­kel­lä?

”Pää­mi­nis­te­rin sekoi­lu­ja ei voi­da enää kat­soa läpi sor­mien. Täy­si hil­jen­ty­mi­nen aiheis­ta, joi­hin Mari­nin pitäi­si hänel­le suo­tu­jen teh­tä­vien­sä mukai­ses­ti ottaa kan­taa, naker­taa pää­mi­nis­te­ri-ins­ti­tuu­tio­ta ja kan­san­val­lan peri­aat­tei­ta. Juh­li tai ei, pää­mi­nis­te­rin työ on 24/7 ja sii­hen on valal­la sitou­dut­tu. Mari­nin on kor­kea aika alkaa joh­ta­maan Suo­mea ja kes­kit­tyä työs­ken­te­le­mään suo­ma­lais­ten par­haak­si. Jos se ei onnis­tu, voi teh­tä­väs­tä myös ero­ta”, tote­aa hal­li­tuk­sen jäsen Matias Päi­vä.