Jen­gi­vä­ki­val­lal­le pis­te

Irti Ruot­sin kier­tees­tä – jen­gi­vä­ki­val­lal­le pis­te

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii kovia toi­mia Suo­meen pesiy­ty­nei­den etnis­ten katu­jen­gien hajot­ta­mi­sek­si ja kau­pun­kien tur­val­li­suu­den palaut­ta­mi­sek­si. Vas­ti­kään hel­sin­ki­läi­sen katu­jen­gin joh­ta­ja tuo­mit­tiin 10 vuo­dek­si van­keu­teen vaka­vis­ta väki­val­ta- ja huu­mausai­ne­ri­kok­sis­ta, jot­ka liit­tyi­vät yhteen­ot­toi­hin kil­pai­le­van jen­gin kans­sa.

”Vaik­ka viran­omais­ta­hoil­ta vakuu­tel­laan, ettei Suo­mes­sa ole katu­jen­ge­jä emme­kä ole Ruot­sin tiel­lä, oikeus­sa­leis­sam­me jae­taan jo tuo­mioi­ta jär­jes­täy­ty­neil­le katu­jen­geil­le. Jos Suo­mes­sa tah­do­taan vält­tyä Ruot­sin levot­to­muuk­sil­ta ja ase­vä­ki­val­lan yleis­ty­mi­sel­tä, on mei­dän myös lope­tet­ta­va naa­pu­ri­maan vir­hei­den toi­sin­ta­mi­nen”, tote­aa PS-Nuo­ri­son 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja Joa­kim Vige­lius.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so esit­tää tilan­tee­seen vas­ta­tak­seen tun­tu­via kiris­tyk­siä ulko­maa­lais- ja kri­mi­naa­li­po­li­tiik­kaan. Eri­tyi­ses­ti hen­keen ja ter­vey­teen koh­dis­tu­vien rikos­ten tuo­mioi­ta tuli­si korot­taa sekä tuo­mioi­den pituuk­sia alen­ta­vis­ta ’’pal­jous­alen­nuk­sis­ta’’ ja ’’monin­ker­tai­sis­ta ensi­ker­ta­lai­suuk­sis­ta’’ luo­pua.

Ulko­maa­lais­ten syyl­lis­ty­mi­nen vaka­viin ja tois­tu­viin rikok­siin tuli­si aina joh­taa kar­ko­tuk­seen ilman viran­omais­ten har­kin­ta­val­taa. Kar­ko­tus­pää­tök­sen myö­tä ulko­maa­lais­ten van­keus­ran­gais­tuk­set tuli­si siir­tää Suo­mes­ta hei­dän läh­tö­mais­saan sel­lai­se­naan kär­sit­tä­vik­si, jot­tei kar­ko­tet­ta­vas­ta koi­tui­si tar­pee­ton­ta lisä­ra­si­tet­ta suo­ma­lai­sel­le jär­jes­tel­mäl­le.

Myös kan­sa­lai­suu­den saa­mi­sen ehto­ja tuli­si tiu­ken­taa sekä kan­sa­lai­suu­den menet­tä­mis­tä hel­pot­taa. Kos­ka Suo­men kan­sa­lais­ta ei voi­da kar­kot­taa, tekee se kevein ehdoin tar­jo­tus­ta ja vai­keas­ti mene­tet­tä­väs­tä kan­sa­lai­suu­des­ta ulko­maa­lais­ten rikol­lis­ten tehok­kaim­man suo­jan kar­kot­ta­mis­ta vas­taan.

”Suo­men ei tule löy­säl­lä kan­sa­lai­suus­po­li­tii­kal­la ker­ryt­tää maa­han ulko­maa­lais­ta rikol­li­suut­ta. Kan­sa­lai­suu­den on olta­va merk­ki onnis­tu­nees­ta kotou­tu­mi­ses­ta suo­ma­lai­seen yhteis­kun­taan ja kult­tuu­riin eikä toi­mia kil­pe­nä tän­ne pyr­ki­vil­le elä­män­ta­pa­ri­kol­li­sil­le”, tote­aa PS-Nuo­ri­son 3. vara­pu­heen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.