Jät­tä­kää lap­si­per­heet rau­haan!

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kat­soo, että koti­hoi­don­tu­ki ei ole perus­tel­tu leik­kaus­koh­de, kun tavoi­tel­laan työl­li­syy­den nos­toa. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön tut­ki­ja­ryh­mä esit­tää Hel­sin­gin Sano­mien tie­to­jen mukaan, että koti­hoi­don­tuen pois­ta­mi­nen voi­si kes­kei­se­nä kei­no­na kohen­taa työt­tö­myyt­tä. Työ­paik­ko­ja on luo­ta­vis­sa monin eri kei­noin, eikä lap­si­per­hei­den ja lap­si­vas­tai­sen poli­tii­kan toteut­ta­mi­nen ede­sau­ta yhteis­kun­nan koko­nai­se­tua, kun koko­nais­syn­ty­vyys ei ole edel­leen­kään toi­vo­tul­la tasol­la pie­nes­tä nousus­ta huo­li­mat­ta.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii, että Mari­nin hal­li­tus jät­tää lap­si­per­heet rau­haan ja kes­kit­tyy etsi­mään oikeas­ti mer­kit­tä­viä työl­li­syys­toi­mia. Tavoi­tel­tu n. 10 000 lisä­työl­li­sen mää­rä ei rii­tä kat­ta­maan pää­tök­ses­tä syn­ty­viä hait­to­ja.

– Koti­hoi­don­tu­ki on suo­ma­lai­sen jär­jes­tel­män etu, emme­kä nuo­ri­son kes­kuu­des­sa tah­do näh­dä hai­tal­lis­ta poli­tiik­kaa, jol­la pyri­tään rapaut­ta­maan lap­si­per­hei­den ase­maa. Koti­hoi­don­tu­ki tulee hal­vem­mak­si, kuin päi­vä­hoi­to ja toi­sek­seen lap­sen kehi­tyk­sen kan­nal­ta oli­si suo­ta­vaa, että alle yhden vuo­den iäs­sä ei oli­si vie­lä pakol­lis­ta men­nä päi­vä­hoi­toon, jos vain suin­kin mah­dol­lis­ta. Pois­tues­saan tuki jät­täi­si van­hem­mat tiu­kan pai­kan eteen, jos­sa tosia­sial­li­ses­ti ainoas­taan hyvä­tu­loi­sil­la oli­si mah­dol­li­suus jää­dä lap­sen kans­sa kotiin.”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ehdot­taa, että Mari­nin hal­li­tus tar­kas­te­li­si työn, asu­mi­sen ja liik­ku­mi­sen kus­tan­nuk­sia, joi­ta las­ke­mal­la voi­tai­siin saa­da yhteis­kun­taan uuden­lais­ta vireyt­tä koro­na­krii­sin jäl­kei­ses­sä maa­il­mas­sa.

– Työn vas­taa­not­ta­mi­sen kyn­nys on edel­leen lii­an kor­kea. Maa­seu­tu­pi­tä­jis­sä­kin oli­si töi­tä tar­jol­la, mut­ta Mari­nin hal­li­tus tun­tuu teke­vän maa­seu­dul­la asu­mi­ses­ta ja työl­lis­ty­mi­ses­tä mah­do­ton­ta esi­mer­kik­si polt­toai­ne­ve­ron­ki­ris­tyk­sil­lään. Kun koko­nais­ve­roas­te nousee, työs­tä jää yhä vähem­män käteen, osto­voi­ma kär­sii ja noi­dan­ke­hä on val­mis. Useis­sa per­heis­sä yhdek­sän kuu­kau­den mit­tais­ta van­hem­pain­va­paa­jak­soa jat­ke­taan koti­hoi­don­tuel­la, jol­loin mah­dol­lis­te­taan esi­mer­kik­si se, ettei lap­sen tar­vit­se aloit­taa päi­vä­hoi­dos­sa tur­han aikai­sin. Itse esi­mer­kik­si opis­ke­lin ja tein keik­ka­luon­tei­sia töi­tä koti­hoi­don­tu­ki­jak­sol­la, sum­maa hal­li­tuk­sen jäsen Min­na Par­ta­nen.