ITÄ­RA­JA KIIN­NI

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so: Itä­ra­ja kiin­ni!

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on seu­ran­nut jär­kyt­ty­nee­nä hal­li­tuk­sen kyvyt­tö­myyt­tä sul­kea maam­me itä­ra­ja venä­läi­sil­tä. Eläm­me maa­il­mas­sa, jos­sa Venä­jä on ker­to­nut käy­vän­sä sotaa, ei vain Ukrai­naa, vaan koko län­tis­tä maa­il­maa vas­taan. Kat­som­me, että on täy­sin vas­tuu­ton­ta sal­lia yhden­kään venä­läi­sen saa­pua maa­ham­me Venä­jäl­tä. Kan­na­tam­me lin­jaa, jos­sa ris­kit mini­moi­daan ja rajo­jem­me tur­val­li­suus mak­si­moi­daan.

Hal­li­tuk­sen saa­mat­to­muu­des­ta joh­tuen käyn­nis­tim­me tänään Hel­sin­gin kes­kus­tan alu­eel­la mai­nos­kam­pan­jan kos­kien itä­ra­jan sul­kua. Mai­nok­sem­me näky­vät mai­nos­ruu­duil­la kau­pun­gin alu­eel­la.

”Vaik­ka hal­li­tus nyt antaa­kin ymmär­tää, että se val­mis­te­lee nopeal­la aika­tau­lul­la muu­tok­sia kos­kien venä­läis­ten saa­pu­mis­ta Suo­meen, ei maam­me itä­ra­jaa olla sil­ti­kään sul­ke­mas­sa. On täy­sin vas­tuu­ton­ta, että Ukrai­nas­sa viat­to­mia ihmi­siä kuo­lee päi­väs­tä toi­seen ja me tääl­lä Suo­mes­sa sal­lim­me kan­sa­mur­haa­ja­val­tion asuk­kai­den vie­rail­la lomai­le­mas­sa ja shop­pai­le­mas­sa. Raja pitää sul­kea välit­tö­mäs­ti”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom

PS-Nuo­ri­so toteut­taa kam­pan­jaa tar­peel­li­sek­si kat­so­man­sa ajan, kun­nes hal­li­tus ryh­tyy kuun­te­le­maan kan­san sel­vää enem­mis­töä asias­sa. Ohes­sa kam­pan­ja­ku­va.