Itä­me­ri on tur­vat­ta­va – soti­lai­ta Ahve­nan­maal­le!

Kokoo­mus­nuo­ret, PS-Nuo­ri­so ja KD Nuo­ret vaa­ti­vat Suo­men pysy­vän soti­laal­li­sen läs­nä­olon lisää­mis­tä Itä­me­rel­lä vies­ti­nä Venä­jäl­le sii­tä, että Suo­men ulko­ra­jo­ja ei lou­ka­ta. Venä­jäl­tä väläy­tet­tiin alue­ve­sien­sä ulko­ra­jo­jen muut­ta­mis­ta Suo­men ja Liet­tuan rajoil­la. Kes­kei­sin kei­no lisä­tä soti­laal­lis­ta läs­nä­oloa ja siten Itä­me­ren tur­val­li­suut­ta on remi­li­ta­ri­soi­da Ahve­nan­maa.

“Suo­mel­la ei ole varaa olla sini­sil­mäi­nen, sil­lä todis­tet­ta­vas­ti Puti­nin Venä­jä uskoo vain kovia kei­no­ja. Demi­li­ta­ri­soin­ti on his­to­rial­li­nen jään­ne, eikä se enää pal­ve­le nykyi­siä tur­val­li­suus­tar­pei­tam­me. Lopul­ta soti­las­toi­min­nan laa­jen­ta­mi­nen saa­ris­toon ei ole kovin äärim­mäi­nen teko, vaan Ahve­nan­maan alue sidot­tai­siin yhteen koko muun Suo­men puo­lus­tus­po­liit­ti­sen pää­tök­sen­te­koon. Kui­ten­kin Ahve­nan­maan remi­li­ta­ri­soin­ti lähet­täi­si vah­van vies­tin itä­naa­pu­ril­lem­me mei­dän sitou­tu­mi­ses­ta Itä­me­ren puo­lus­ta­mi­seen”, pai­not­taa Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­ja Bin­ga Tupa­mä­ki.

“Suo­men ei tule sitoa itse­ään sopi­muk­siin, jot­ka on luo­tu hei­ken­tääk­seen suo­ma­lais­ten kykyä puo­lus­tau­tua ulkois­ta uhkaa vas­taan. Venä­jä ei kan­sain­vä­li­sis­tä sopi­muk­sis­ta väli­tä ja se tulee väis­tä­mät­tä käyt­tä­mään demi­li­ta­ri­soin­nin syn­nyt­tä­mää tur­val­li­suusauk­koa hyväk­seen tilai­suu­den tul­len. Kun Venä­jä nyt pyr­kii aiheut­ta­maan sekaan­nus­ta koti­pi­hal­lam­me, on vel­vol­li­suu­tem­me var­mis­taa, että kaik­kia suo­ma­lai­sia voi­daan suo­jel­la”, terä­vöit­tää Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.

”Ahve­nan­maan demi­li­ta­ri­soin­ti estää Suo­men ja Nato-mai­den varau­tu­mis­ta Itä­me­rel­lä. Suo­men ja Naton etu oli­si, että har­joi­tuk­set ja soti­laal­li­nen läs­nä­olo Ahve­nan­maal­la sal­lit­tai­siin. Varau­tu­mi­nen on vii­me kädes­sä Suo­men ja suo­ma­lais­ten ole­mas­sao­lon puo­lus­ta­mis­ta. Täs­sä tur­val­li­suus­po­liit­ti­ses­sa tilan­tees­sa Ahve­nan­maan demi­li­ta­ri­soin­nis­ta hyö­tyy ennen kaik­kea Venä­jä, joka on val­mis rik­ko­maan yhtei­siä sään­tö­jä”, lataa KD Nuor­ten puheen­joh­ta­ja Jere Tuo­no­nen.

Lisä­tie­to­ja:

Bin­ga Tupa­mä­ki
Puheen­joh­ta­ja, Kokoo­mus­nuo­ret
binga.tupamaki@kokoomusnuoret.fi
050 539 4440

Lau­ri Lai­ti­nen
Puheen­joh­ta­ja, Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so
[email protected]
040 049 0200

Jere Tuo­no­nen
Puheen­joh­ta­ja, KD Nuo­ret
[email protected]