Isla­mi­saa­tio on uhka tasa-arvol­le


Tänään vie­te­tään Min­na Cant­hin ja tasa-arvon päi­vää. Suo­mi on ollut jo pit­kään yksi maa­il­man tasa-arvoi­sim­mis­ta mais­ta. Nyky­ään tämä ei ole enää itses­tään­sel­vyys, sil­lä maa­ham­me on kehit­ty­mäs­sä rin­nak­kai­syh­teis­kun­tia, jois­sa län­si­mais­ta käsi­tys­tä muun muas­sa nais­ten oikeuk­sis­ta ja sek­su­aa­li­vä­hem­mis­tö­jen oikeuk­sis­ta avoi­mes­ti hal­vek­su­taan.

Yhteis­kun­nan isla­mi­soi­tu­mi­nen on suo­ra uhka tasa-arvol­le: mus­li­mi­mais­sa nais­ten pukeu­tu­mis­ta ja liik­ku­mis­ta rajoi­te­taan kun­nia­vä­ki­val­lan uhal­la eikä homo­sek­su­aa­li­suut­ta sal­li­ta. Isla­mi­nus­kos­ta luo­pu­neet ja sitä lou­kan­neet ran­gais­taan kuo­le­mal­la, joten islam ei kyke­ne luon­nos­taan muut­tu­maan.

Täl­löin ainoak­si vaih­toeh­dok­si jää län­si­mai­sen yhteis­kun­ta­jär­jes­tyk­sen itse­puo­lus­tus isla­mi­saa­tio­ta vas­taan. Asui­na­luei­den ghet­tou­tu­mi­nen on pysäy­tet­tä­vä ja isla­mis­min leviä­mi­nen on kit­ket­tä­vä anka­rin ottein. Ulko­mai­nen rahoi­tus suo­ma­lai­siin mos­kei­joi­hin ja rukous­huo­nei­siin on kiel­let­tä­vä ja radi­kaa­lim­pien mus­li­mien käyt­tä­mät bur­kat ja niqa­bit on kiel­let­tä­vä. Vas­taa­van­lai­sia kiel­to­ja löy­tyy esi­mer­kik­si Rans­kas­ta, Bel­gias­ta, Alan­ko­mais­ta, Tans­kas­ta, Sveit­sis­tä ja Itä­val­las­ta, jois­sa on alet­tu rea­goi­maan aktii­vi­ses­ti isla­mi­saa­tioon.

”Pide­tään Suo­mi jat­kos­sa­kin tasa-arvon mal­li­maa­na ja tor­ju­taan huo­noa kehi­tys­tä roh­keas­ti”, tote­aa jär­jes­tön 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja Jani Vii­ta­nen.