Isla­mi­lai­seen alis­tus­kult­tuu­riin on puu­tut­ta­va

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so jul­kai­si muu­ta­ma päi­vä sit­ten “mus­tiin säk­kei­hin” pukeu­tu­nei­ta nai­sia esit­tä­vän videon, jos­sa nos­tet­tiin esil­le se, miten isla­min nimis­sä pol­je­taan nais­ten oikeuk­sia. Kes­kus­te­lu­na­vauk­sel­la halusim­me kiin­nit­tää huo­mion Suo­meen juur­tu­vaan ilmi­öön, jos­ta moni vai­ke­nee: nais­ten alis­ta­mi­ses­ta rin­nak­kai­syh­teis­kun­nis­sa. 

Rin­nak­kai­syh­teis­kun­nis­sa esiin­ty­väs­sä alis­tus­kult­tuu­ris­sa hal­li­taan nais­ten pukeu­tu­mis­ta, liik­ku­mis­ta ja elä­mis­tä kun­nia­vä­ki­val­lan uhal­la sekä sol­mi­taan pak­koa­vio­liit­to­ja ja sil­vo­taan tyt­tö­las­ten sukue­li­miä. Tämän näky­vin ilmen­ty­mä on mus­li­mi­nais­ten kas­vot peit­tä­vät bur­kat ja niqa­bit, joi­ta käyt­tä­vät van­hoil­li­sem­mat mus­li­mit tavan­omai­sen hui­vin sijaan. Isla­min oppei­hin kuu­luu aja­tus, että nai­sen kau­neus kuu­luu yksi­no­maan hänen avio­mie­hel­leen oli nai­nen sit­ten alai­käi­nen tyt­tö, vai­mo, eron­nut tai les­ki. Tämä vaa­tii nais­ta kät­ke­mään kau­neu­ten­sa kaik­kien mui­den mies­ten kuin avio­mie­hen ja omien veri­su­ku­lais­ten­sa kat­seil­ta.

“Ovat­ko nai­set aidos­ti vapai­ta päät­tä­mään pukeu­tu­mi­ses­taan, kehos­taan taik­ka elä­mäs­tään täl­lai­ses­sa ympä­ris­tös­sä? On vai­kea uskoa, kun kat­soo hun­nus­ta tai uskos­ta luo­pu­nei­hin koh­dis­tu­vaa kun­nia­vä­ki­val­taa. Suo­men on otet­ta­va nol­la­to­le­rans­si vie­rail­le tavoil­le, jot­ka ovat täy­sin ris­ti­rii­das­sa tasa-arvo­kä­si­tyk­sem­me kans­sa”, vaa­tii puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii nais­ten kas­vot peit­tä­vien burk­hien ja niqa­bien kiel­tä­mis­tä, tiu­kem­pia ran­gais­tuk­sia kun­nia­vä­ki­val­taan tai nais­ten sukue­lin­ten sil­po­mi­seen syyl­lis­ty­neil­le sekä näi­den maas­ta­kar­ko­tus­ta. Lisäk­si suo­ma­lai­seen yhteis­kun­taan kotou­tu­vil­ta on edel­ly­tet­tä­vä suku­puol­ten tasa-arvois­ta koh­te­lua esi­mer­kik­si vaa­ti­mal­la hei­tä kät­te­le­mään vas­tak­kai­sen suku­puo­len edus­ta­jaa osa­na “kan­sa­lai­suus­se­re­mo­ni­aa” Tans­kan tapaan.

“Tämä oli­si sel­keä sig­naa­li maa­han­muut­ta­jil­le sii­tä, että Suo­mes­sa vaa­di­taan tuli­joi­ta luo­pu­maan syr­ji­vis­tä tavois­taan eikä heil­lä ole oikeut­ta vaa­tia suo­ma­lais­ta yhteis­kun­taa suvait­se­maan hei­dän syr­ji­viä tapo­jaan. Sii­nä ei ole mitään vää­rää puo­lus­taa nais­ten oikeut­ta elää vapaas­ti”, sanoo videol­la esiin­ty­nyt hal­li­tuk­sen jäsen Nan­na Vää­täi­nen.