HEIK­KO, HEI­KOIN EU

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so: Hei­koin lenk­ki: Euroo­pan unio­ni

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on pet­ty­nyt sii­hen, ettei EU löy­tä­nyt yhteis­tä tah­toa toteut­taa voi­mak­kai­ta pakot­tei­ta koko Euroop­paa epä­va­kaut­ta­vaa Venä­jää vas­taan.
Jul­ki­suu­des­sa esi­tet­ty­jen tie­to­jen mukaan osa EU-mais­ta, mukaan lukien Sak­sa ja Ita­lia, ovat tor­ju­neet aikeet sul­kea Venä­jä ulos SWIFT-rahan­siir­to­jär­jes­tel­mäs­tä.
“Liit­to­kans­le­rin mukaan “kovia pakot­tei­ta tulee sääs­tää myö­hem­mäk­si”. Me kat­som­me, että mah­dol­li­set pakot­teet tuli­si akti­voi­da juu­ri nyt. Emme voi odot­taa sii­hen saak­ka, että Ukrai­na on rau­nio­na”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.
Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so toi­voo, että län­si löy­täi­si sel­kä­ran­kan­sa ja palai­si neu­vot­te­lu­pöy­tiin. Euroo­pan oma­va­rai­suus ja ener­gian­saan­ti on tur­vat­ta­va. Riip­pu­vuus arvaa­mat­to­mas­ta Venä­jäs­tä tulee kat­kais­ta lopul­li­ses­ti.
PS-Nuo­ri­so esit­tää tilan­tee­seen seu­raa­via kei­no­ja:
– Venä­jä ja Val­ko-Venä­jä on sul­jet­ta­va ulos SWIFT-rahan­siir­to­jär­jes­tel­mäs­tä
– Nord Stream 2 -kaa­su­put­ki­han­ke on kes­key­tet­tä­vä
– venä­läis­ten oli­gark­kien varat on taka­va­ri­koi­ta­va ja lah­joi­tet­ta­va Ukrai­nal­le
– Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­han­ke on kes­key­tet­tä­vä ja ydin­voi­man raken­ta­mis­ta jat­ket­ta­va ilman riip­pu­vuut­ta Venä­jäs­tä.
”Riip­pu­vuu­tem­me Venä­jäs­tä sitoo kätem­me vas­ta­ta yhdes­sä yhtei­seen uhkaan. Suo­men ja koko Euroo­pan on nyt toi­mit­ta­va ja kat­kais­ta­va epä­ter­ve riip­pu­vuus­suh­de Venä­jään sekä panos­tet­ta­va omaan huol­to­var­muu­teen­sa”, vaa­tii 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja Joa­kim Vige­lius.