Mie­li­pi­de­kir­joi­tus: Auri Saa­re­lai­nen

Hedel­möi­tys­hoi­to­jen tuki palau­tet­ta­va

Suo­men hal­li­tus on lopet­ta­nut yksi­tyi­sen sek­to­rin tuen hedel­möi­tys­hoi­dois­sa. Pää­tös on sur­kea, epä­oi­keu­den­mu­kai­nen ja aiheut­taa pahim­mil­laan suur­ta surua ja tyh­jyyt­tä paris­kun­tien elä­mään.

On tot­ta, että val­tion täy­tyy etsiä sääs­tö­jä siel­tä, mis­tä sääs­tö­jä on otet­ta­vis­sa. Per­heet, ja per­hei­den hyvin­voin­ti ei kui­ten­kaan ole nii­tä koh­tei­ta, mis­tä kuvit­te­li­si vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen sääs­tä­vän. Hal­li­tus näyt­täy­tyy kui­ten­kin jäl­leen ker­ran lap­si­vi­ha­mie­li­se­nä, jol­le per­hei­den tai per­heik­si halua­vien hyvin­voin­ti ei ole tär­ke­ää.

Tuo­rei­den tut­ki­mus­ten mukaan 85% 20-45 vuo­tiais­ta suo­ma­lai­sis­ta halu­aa van­hem­mak­si. Sii­tä huo­li­mat­ta lähes joka kol­mas mies ja joka vii­des nai­nen jää lap­set­to­mak­si. Taha­ton lap­set­to­muus on omi­aan aiheut­ta­maan masen­nus­ta, hajon­nei­ta ihmis­suh­tei­ta ja yleis­tä tyy­ty­mät­tö­myyt­tä elä­mään. Taha­ton lap­set­to­muus on kipeä, arka asia, joka tun­tuu jat­ku­va­na kai­puu­na ja pala­na kur­kus­sa. Tie­dän sen itse­kin, vuo­sien pelon ja kai­puun jäl­keen onnek­si saim­me lap­sen ja sain arvo­ni­men “äiti”.

Suo­ma­lais­ten syn­ty­vyyt­tä on nos­tet­ta­va. Se on suo­ma­lais­ten ja Suo­men etu. Syn­ty­vyy­den nos­ta­mi­seen ei ole pika­tei­tä tai tai­ka­temp­pu­ja, mut­ta eikö kai­ken jär­jen mukaan hel­poim­pia reit­te­jä oli­si tukea kai­kin mah­dol­li­sin tavoin hei­tä, jot­ka jo van­hem­mik­si halua­vat? Yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la toteu­tet­tu­jen hedel­möi­tys­hoi­to­jen tuke­mi­sen lopet­ta­mi­nen ei pal­ve­le kenen­kään etua ja vähi­ten näi­den tahat­to­mas­ti lap­set­to­mien.

Tule­val­la hal­li­tus­kau­del­la tuki on palau­tet­ta­va. Tule­van hal­li­tuk­sen on tuet­ta­va kai­kin mah­dol­li­sin kei­noin per­hei­tä ja per­heik­si halua­via. Van­hem­muus on mah­dol­lis­tet­ta­va mah­dol­li­sim­man monel­le suo­ma­lai­sel­le, onhan per­he yksi elä­män perus­yk­si­köis­tä. Mei­dän tuli­si har­ki­ta myös mak­su­ton­ta hedel­mäl­li­syys­tut­ki­mus­ta 20-25 vuo­tiail­le nuo­ril­le – näin nuo­ri oli­si kar­tal­la mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa sii­tä, mikä­li tie­dos­sa on ongel­mia. Ensi­syn­nyt­tä­jän kes­ki-iän nous­tes­sa ongel­ma havai­taan lii­an myö­hään, jol­loin vält­tä­mät­tä mitään ei ole enää teh­tä­vis­sä, edes kal­liil­la hoi­doil­la.

Toi­von, että val­ta vaih­tuu, ja saam­me lopul­ta hal­li­tuk­sen joka tekee aidos­ti per­heys­tä­väl­lis­tä poli­tiik­kaa. Hal­li­tuk­sen, jol­le suo­ma­lai­nen per­he tulee ensin.

Auri Saa­re­lai­nen
Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu & kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen
Edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas Pir­kan­maal­la