Hämeen PS-Nuo­ri­so: Pat­rian Hämeen­lin­nan teh­taan edus­tal­le masi­noi­tu pro­tes­ti pelaa ainoas­taan Venä­jän kal­tais­ten taho­jen pus­siin

Hämeen PS-Nuo­ri­so suh­tau­tuu hyvin kriit­ti­ses­ti kul­ku­väy­lät Pat­rian teh­taal­le tuk­ki­neen akti­vis­ti­ryh­män vaa­ti­muk­siin ajaa alas ase­teol­li­suut­ta ja kar­sia ase­me­no­ja eli siis tin­kiä omas­ta puo­lus­tuk­ses­tam­me. Pales­tii­nan ja Israe­lin välis­tä konflik­tia on mah­dol­lis­ta kri­ti­soi­da muil­la­kin tavoil­la kuin vaa­ran­ta­mal­la omaa puo­lus­tus­tam­me tai annet­ta­vaa tukea Ukrai­naan.

“Nämä vaa­ti­muk­set ovat omi­aan vaa­ran­ta­maan maan­puo­lus­tus­ta, huol­to­var­muut­ta ja samal­la Ukrai­nal­le val­mis­tet­ta­van tuen mää­rää, jota se ene­ne­vis­sä mää­rin tar­vit­see puo­lus­tau­tues­saan samaa tahoa vas­taan, joka Itä­ra­jan toi­sel­la puo­len hie­roo käsiä yhteen täl­lai­sen vii­den­nen kolon­nan tasoi­sen toi­min­nan ja ”rau­ha­noh­jus­ten” tasoi­sen reto­rii­kan joh­dos­ta.”, tote­aa Hämeen PS-Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja Matias Päi­vä.

Kri­ti­soim­me myös elo­ka­pi­nan tapais­ta toi­min­taa sabo­toi­da yhteis­kun­nan tär­kei­tä toi­min­to­ja ja ihmis­ten arkea. Anar­kias­ta, jota mark­ki­noi­daan kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muu­te­na ei saa tul­la läpi sor­mien kat­sot­ta­vaa tapaa rat­kais­ta asioi­ta yhteis­kun­nas­sam­me, jos­sa pää­tök­set perus­tu­vat demo­kra­ti­aan, eivät sen vas­ta­koh­taan.

“Täl­lai­nen toi­min­ta on hyvin epäi­sän­maal­lis­ta ja ei jätä pal­jon arvai­lun varaan, kenen pus­siin nämä­kin mie­le­no­soit­ta­jat pelaa­vat. Mie­les­tä­ni täl­lai­si­na aikoi­na kaik­ki toi­min­ta mikä vaa­ran­taa maam­me tur­val­li­suu­den, on estet­tä­vä.”, tote­aa Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son 3. vara­pu­heen­joh­ta­ja Jon­ni Leva­nie­mi.