Elpy­mis­ra­has­tos­ta kan­sa­nää­nes­tys kun­ta­vaa­lien yhtey­teen

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii, että EU:n elpy­mis­ra­has­toon osal­lis­tu­mi­ses­ta jär­jes­te­tään kan­sa­nää­nes­tys kun­ta­vaa­lien yhtey­des­sä. Jär­jes­tö muis­tut­taa, että syk­syl­lä kan­sa­nää­nes­tys­tä vaa­ti­va kan­sa­lais­aloi­te sai vaa­dit­ta­vat 50 000 alle­kir­joi­tus­ta ennä­ty­sa­jas­sa ja kan­na­tusil­moi­tus­ten keräys kes­key­tet­tiin asian kii­reel­li­syy­den vuok­si. Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son hal­li­tus veto­aa­kin nyt San­na Mari­nin hal­li­tuk­seen, että se aloit­taa tar­vit­ta­vat lain­val­mis­te­lut välit­tö­mäs­ti, jot­ta kan­sa­nää­nes­tys mit­ta­vas­ta pake­tis­ta voi­daan jär­jes­tää.

– Mari­nin hal­li­tus on tör­keäl­lä taval­la ohit­ta­nut tuki­pa­ket­tia kos­ke­van kan­sa­lais­kes­kus­te­lun, asian­tun­ti­joi­den näke­myk­set ja jopa edus­kun­ta­kes­kus­te­lun. Pää­mi­nis­te­ri San­na Mari­nia ei lii­em­min näh­dä puo­lus­te­le­mas­sa paket­tia edus­kun­nan kes­kus­te­luis­sa eikä väit­te­le­mäs­sä asian­tun­ti­joi­den kans­sa. Sil­ti hän on Brys­se­lin yös­sä sol­mi­nut sopi­muk­sen, jol­la suo­ma­lais­ten raho­ja ryös­te­tään Euroo­pan ali­suo­riu­tu­jil­le mil­jar­de­ja euro­ja! Pake­til­le on saa­ta­va kan­san man­daat­ti, min­kä vuok­si kan­sa­nää­nes­tyk­sen jär­jes­tä­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.

Elpy­mis­ra­has­to muut­taa Euroo­pan unio­nin luon­net­ta ja raken­tei­ta perus­ta­van­laa­tui­sil­la tavoil­la ja sitoo Suo­mea yhä tii­viim­min vel­ka- ja tulon­siir­tou­nio­niin. Ennen edus­kun­ta­vaa­le­ja 2019 ei ollut tie­toa, että EU:ssa ryh­dy­tään val­mis­te­le­maan näin mas­sii­vi­sia tulon­siir­to­ja, jot­ka poik­kea­vat unio­nin perus­so­pi­muk­sis­ta. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kat­soo, että edus­kun­ta­kä­sit­te­lyä elvy­tys­pa­ke­tis­ta ei yksin­ker­tai­ses­ti voi­da käy­dä ilman kan­sa­nää­nes­tys­tä.

– Kun­ta­vaa­lien yhtey­des­sä jär­jes­tet­tä­vä kan­sa­nää­nes­tys oli­si paras tapa hal­li­tuk­sel­le saa­da sel­vil­le, mitä miel­tä suo­ma­lai­set pake­tis­ta ovat. Vii­me syk­syn ja alku­tal­ven aika­na kävi hyvin sel­väk­si, että Mari­nin hal­li­tus yrit­tää tukah­dut­taa kes­kus­te­lun elpy­mis­pa­ke­tis­ta kai­kin mah­dol­li­sin kei­noin. Kan­sa­lais­aloit­tees­tam­me käy­ty kes­kus­te­lu edus­kun­nan täy­sis­tun­nos­sa suo­ri­tet­tiin vähin äänin, eikä pää­mi­nis­te­ri Marin vähem­män yllät­täen edes osal­lis­tu­nut kes­kus­te­luun. En halua, että Suo­mi sitou­tuu mak­sa­maan mui­den mai­den vir­heis­tä, enkä halua elää maas­sa, jon­ka bud­jet­ti­su­ve­re­ni­teet­ti vie­dään käsis­tä. Täs­tä syys­tä vaa­dim­me kan­sa­nää­nes­tys­tä elpy­mis­vä­li­nees­tä, vaa­tii jär­jes­tön 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja Lau­ra Joke­la.