Elo­ka­pi­na ulos kou­luis­ta!

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so: Elo­ka­pi­na ei kuu­lu kou­lui­hin

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on huo­les­tu­nut tie­dos­ta, jon­ka mukaan täl­lä vii­kol­la hel­sin­ki­läis­lu­kioon on kut­sut­tu Elo­ka­pi­nan edus­ta­jia esit­te­le­mään jär­jes­tön toi­min­taa opis­ke­li­joil­le. Kut­sus­ta on vas­tan­nut lukion reh­to­ri, joka on aiem­min toi­mi­nut vih­rei­den val­tuu­tet­tu­na.
Elo­ka­pi­na on radi­kaa­li poliit­ti­nen lii­ke, jon­ka tun­ne­taan edis­tä­vän pää­mää­ri­ään tois­tu­vas­ti ja tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti häi­riö­tä aiheut­ta­mal­la ja lake­ja rik­ko­mal­la. On huo­les­tut­ta­vaa, että näis­tä sei­kois­ta huo­li­mat­ta lukion reh­to­ri on anta­nut hyväk­syn­tän­sä liik­keen vie­rai­lul­le. Elo­ka­pi­na on pait­si poliit­ti­suu­ten­sa, myös käyt­tä­mien­sä kei­no­jen joh­dos­ta sopi­ma­ton lii­ke vie­rai­le­maan kou­luis­sa.
Elo­ka­pi­nan vies­ti ilmas­ton­muu­tok­ses­ta ei ole neut­raa­li, vaan sen pyr­ki­myk­se­nä on liet­soa hätää, pel­koa ja ilmas­toah­dis­tus­ta. Uhka­ku­vin lii­ke pyr­kii kas­vat­ta­maan omaa toi­min­taan­sa ja lain­vas­tai­siin mie­le­nil­mauk­siin osal­lis­tu­vien jouk­koa. Eri­tyi­ses­ti tule­vai­suu­des­taan epä­var­mat nuo­ret ovat alt­tii­ta täl­lai­sil­le vai­kut­ta­mis­yri­tyk­sil­le. Kou­lu­jen ei tule toi­mia rek­ry­toin­tia­lus­ta­na Elo­ka­pi­nal­le tai muil­le lain­vas­tai­suuk­siin yllyt­tä­vil­le poliit­ti­sil­le liik­keil­le.
On todel­la surul­lis­ta, että reh­to­ri antaa oman poliit­ti­sen näke­myk­se­nä mää­ri­tel­lä opis­ke­li­joi­den kou­lu­päi­vää niin pal­jon, että hän on val­mis kut­su­maan Elo­ka­pi­nan kal­tai­sen eko­ter­ro­ri­jär­jes­tön kou­luun. Emme hyväk­sy Sol­diers of Odi­nia­kaan kou­lui­hin vie­rai­luil­le, joten mik­si Elo­ka­pi­na oli­si tähän poik­keus?”, kysyy PS-Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.
Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so huo­maut­taa, että lain­sää­dän­tö vel­voit­taa ope­tuk­sen ole­van tas­a­puo­lis­ta ja ope­tus­suun­ni­tel­man mukais­ta. Keho­tam­me­kin oppi­lai­ta ja hei­dän van­hem­pi­aan ole­maan yhtey­des­sä suo­raan kou­lui­hin ja ope­tuk­sen jär­jes­tä­jiin, mikä­li niis­sä ilme­nee poli­ti­soi­tu­nut­ta ope­tus­ta.
Elo­ka­pi­na edus­taa radi­kaa­le­ja poliit­ti­sia pää­mää­riä, joi­ta se suun­ni­tel­mal­li­ses­ti edis­tää lain­vas­tai­sin kei­noin. Jos edes toi­min­nan tois­tu­va lain­vas­tai­suus ei ole este kou­lu­vie­rai­luil­le, mihin raja lopul­ta vede­tään?”, kysyy PS-Nuo­ri­son 2. vara­pu­heen­joh­ta­ja Joa­kim Vige­lius.