EI TAAS LISÄÄ VERO­JA

Ei vero­ja vero­jen pääl­le — lop­pu autoi­li­joi­den kuri­tuk­sel­le!

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vas­tus­taa kes­kus­tan tois­tu­vas­ti esit­tä­mää kilo­met­ri­ve­roa. Kysei­nen vero teki­si Suo­men tie­ver­kos­ta käy­tän­nös­sä mak­sul­li­sen, sil­lä aje­tus­ta mat­kas­ta mak­set­tai­siin tiet­tyä kilo­met­ri­hin­taa riip­puen sii­tä, mis­sä päin Suo­mea ajaa. Tämä lisäi­si autoi­lun kus­tan­nuk­sia enti­ses­tään, sil­lä polt­toai­neen kulu­tuk­sen ja auton huol­lon lisäk­si jou­tui­si mak­sa­maan aje­tus­ta mat­kas­ta.

“Kes­kus­ta ajaa uut­ta autoi­lu­ve­roa sil­lä, ettei tar­vit­si­si nos­taa ole­mas­sa ole­via vero­ja. Ymmär­täi­sin vas­taa­van argu­men­taa­tion kes­kus­tan hal­li­tus­kump­pa­neil­ta, mut­ta itse kes­kus­tal­ta? Kui­ten­kin tosia­sia on se, että jos ihmi­set halua­vat koh­tuul­li­suut­ta autoi­lun kus­tan­nuk­siin niin ei hei­tä hel­po­ta se, että he mak­sa­vat vähem­män kuin joku muu, jos koko­nais­ve­roas­te kas­vaa,” poh­tii jär­jes­tön 3. vara­pu­heen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kat­soo, että kilo­met­ri­ve­ro osui­si pahim­mi­ten pie­ni­tu­loi­siin ja syr­jä­seu­duil­la asu­viin vaik­ka kes­kus­ta lupai­lee muu­ta. Vaik­ka kilo­met­ri­ve­ro oli­si hal­vem­paa maa­kun­nis­sa kuin esi­mer­kik­si pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, pit­kät väli­mat­kat tasaa­vat näen­näi­sen edun. PS-Nuo­ri­so arvioi, että autoi­li­joil­la ei ole varaa vaih­taa säh­kö­au­toon tai yli­pää­tään uudem­paan autoon, jos autoi­lus­ta teh­dään entis­tä kal­liim­paa.

”Ihmi­set aja­vat pit­kiä­kin työ­mat­ko­ja autol­la, kos­ka jul­ki­nen lii­ken­ne on ole­ma­ton­ta tai omien työ­vuo­ro­jen kan­nal­ta toi­mi­ma­ton­ta. Moni tar­vit­see autoa arjen suju­voit­ta­mi­seen ja autoi­lun kal­leus näkyy jo nyt tun­tu­vas­ti kuk­ka­ros­sa. Kuin­ka pal­jon autoi­li­joi­ta oikein halu­taan vie­lä lisä­ku­luil­la kurit­taa?” kysyy hal­li­tuk­sen jäsen Noo­ra Kor­pe­la.