EI ROTUSYR­JIN­TÄÄ

Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so tuo­mit­see kes­kus­ta­kir­jas­to Oodin rotusyr­ji­vän tapah­tu­man

 

Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on saa­nut tie­toon­sa, että Hel­sin­gin kes­kus­ta­kir­jas­to Oodis­sa jär­jes­te­tään tapah­tu­mia, jois­sa har­ras­te­taan avoi­mes­ti rotusyr­jin­tää. POC (people of colour) -luku­pii­ri -nimi­sen tapah­tu­man ilmoi­tuk­sis­sa huo­mau­te­taan, että tapah­tu­ma on tar­koi­tet­tu “vain mus­til­le ja rus­keil­le tyy­peil­le”. Olem­me hyvin huo­lis­sam­me sii­tä, että tämän­kal­tais­ta avoin­ta ihon­vä­riin perus­tu­vaa syr­jin­tää esiin­tyy Hel­sin­gis­sä ja vie­lä­pä jul­ki­sis­sa tilois­sa. Mie­les­täm­me ihon­vä­riin perus­tu­va syr­jin­tä on mitä sel­keim­min tuo­mit­ta­vaa rasis­mia.

“Woke-kult­tuu­rin ongel­ma on se, että rasis­min vas­tus­ta­mi­sen sijaan se alkaa­kin koh­dis­ta­maan rasis­mia val­koi­hoi­siin”, ilmoit­taa Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja Samuel Rapi­no­ja de Car­val­ho.

Avoi­men rasis­min lisäk­si yhdis­tyk­sem­me on huo­lis­saan kir­jas­to­jen pola­ri­saa­tios­ta. Jos kir­jas­tois­ta tulee eri ideo­lo­gioi­den väli­nen tais­te­lu­kent­tä, se voi ajaa kan­sa­lai­sia pois kir­jas­tois­ta. Kir­jas­to kuu­luu kai­kil­le tasa­ver­tai­ses­ti.

“Kir­jas­tot ovat Suo­mes­sa sivis­tyk­sen kul­ma­ki­vi, joten nii­den tulee ehdot­to­mas­ti pysyä riip­pu­mat­to­mi­na pola­ri­soi­vis­ta ideo­lo­giois­ta”, pai­not­taa Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son vara­pu­heen­joh­ta­ja Joo­na Män­ty­nen, joka on itse­kin työs­ken­nel­lyt kir­jas­tos­sa.

Huo­mau­tam­me, että Hel­sin­gin kau­pun­ki on aiem­min kiel­tä­nyt tilo­jen­sa käy­tön rasis­ti­seen toi­min­taan. Tähän aiem­paan pää­tök­seen vedo­ten Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii­kin, että Hel­sin­gin kau­pun­ki puut­tuu välit­tö­mäs­ti kir­jas­tois­saan tapah­tu­vaan rotusyr­jin­tään ja ohjeis­taa kir­jas­to­jaan tuke­maan suo­ma­lais­ten sivis­tä­mis­tä ilman eri­lais­ten ideo­lo­gioi­den pak­ko­syöt­töä.

 

https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/1256074

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=269013825313239&id=141163858098237&m_entstream_source=timeline&ref=page_internal