#ben­sa­ka­pi­na

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so käyn­nis­ti uuden kan­sa­lais­aloit­teen: polt­toai­ne­ve­roa alen­net­ta­va.

Link­ki aloit­tee­seen: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8200

Tämän kan­sa­lais­aloit­teen tar­koi­tuk­se­na on lähet­tää edus­kun­nal­le vies­ti sii­tä, että autoi­li­joi­den kus­tan­nuk­set liik­ku­mi­seen ovat kas­va­neet kes­tä­mät­tö­mäl­le tasol­le. Täten esi­täm­me, että edus­kun­ta ryh­tyy kii­reel­li­siin toi­miin, jot­ta ben­san ja die­se­lin hin­taan vai­kut­ta­vat verot ja muut lais­sa sää­det­tä­vät kus­tan­nuk­set saa­tai­siin alem­mal­le tasol­le.

”Asu­mi­sen, liik­ku­mi­sen ja elä­mi­sen kus­tan­nuk­set ovat kas­va­neet sie­tä­mät­tö­mäl­le tasol­le. Autoi­li­joi­ta syyl­lis­tä­vä ja ran­kai­se­va puna­vih­reä poli­tiik­ka on Suo­mes­sa men­nyt lii­an pit­käl­le. Emme nuo­ri­so­jär­jes­tö­nä näh­neet muu­ta vaih­toeh­toa kuin ruve­ta kan­sa­lais­voi­min kii­reel­li­siin toi­miin asian kor­jaa­mi­sek­si, jot­ta täs­sä maas­sa tava­rat ja pal­ve­lut, kuten myös elä­mi­nen oli­si mah­dol­lis­ta vie­lä tule­vai­suu­des­sa­kin. Autoi­li­joil­ta kerät­tä­vä vero­pot­ti ylit­tää jo nyt monin­ker­tai­ses­ti sen, mitä tie­lii­ken­tee­seen vuo­sit­tain palau­te­taan. Haluam­me lähet­tää vies­tin edus­kun­nal­le, että tämä peli ei enää vete­le.”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom

Polt­toai­ne­ve­ron koro­tuk­sia perus­tel­laan ilmas­ton­muu­tok­sen hidas­ta­mi­sel­la ja estä­mi­sel­lä. Lii­ken­teen osuus Suo­men kas­vi­huo­ne­pääs­töis­tä on noin vii­den­nes. Suo­men hal­li­tuk­sen tavoit­tee­na on vähen­tää lii­ken­teen aiheut­ta­mia pääs­tö­jä 50 % vuo­teen 2030 men­nes­sä ja pyr­kiä pois­ta­maan lii­ken­teen aiheut­ta­mat pääs­töt täy­sin vuo­teen 2045 men­nes­sä. Tavoi­te on kun­nian­hi­moi­nen, mut­ta tavoit­tee­seen ei tule pyr­kiä taval­lis­ten kan­sa­lais­ten ja yri­tys­ten kus­tan­nuk­sel­la.

”Autoi­li­joi­ta on ran­kais­tu jo riit­tä­miin Suo­mes­sa. On kor­kea aika aset­taa edus­kun­nas­sa talou­del­li­set tosi­asiat tär­keys­jär­jes­tyk­seen, ja näin ollen lopet­taa ei vält­tä­mät­tö­mät meno­koh­teet, joil­la ei ole mitään vai­ku­tus­ta suo­ma­lais­ten hyvin­voin­tiin. Suo­men val­tion tär­keim­pä­nä teh­tä­vä­nä tuli­si olla sel­lais­ten olo­suh­tei­den luo­mi­nen, jos­sa jokai­sel­la suo­ma­lai­sel­la on mah­dol­li­suus käy­dä töis­sä omal­la autol­la, ja jos­sa teol­li­suu­den kil­pai­lu­ky­kyä ei hei­ken­ne­tä tur­hil­la veron­ko­ro­tuk­sil­la. Nyt alkaa ben­sa­ka­pi­na!”, ker­too jär­jes­tön 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja Lau­ra Joke­la

Kat­som­me, että asiat tulee lait­taa mit­ta­suh­tei­siin: Suo­men osuus lii­ken­teen aiheut­ta­mis­ta kas­vi­huo­ne­pääs­töis­tä maa­il­man mit­ta­puul­la on vai­vai­set 1,5 pro­mil­lea (0,015 %). Vaik­ka suo­ma­lai­set kul­ki­si­vat jat­kos­sa vain kävel­len, vai­ku­tuk­sem­me maa­il­man lii­ken­ne­pääs­töi­hin oli­si ole­ma­ton. Näin ollen kat­som­me, ettei ilmas­to­syyt ole kes­tä­vä perus­te­lu polt­toai­ne­ve­ron koro­tuk­sil­le.