Autoi­li­joi­den kuk­ka­ro on tyh­jä

Autoi­li­joi­den kuk­ka­ro on tyh­jä — ote­taan mal­lia Euroo­pas­ta!

PS-Nuo­ri­so vaa­tii hal­li­tus­ta alen­ta­maan polt­toai­nei­den vero­tus­ta inflaa­tion tor­ju­mi­sek­si ja osto­voi­man tur­vaa­mi­sek­si. Venä­jän lai­ton hyök­käys Ukrai­naan on kiih­dyt­tä­nyt polt­toai­nei­den hin­nan nousua enti­ses­tään, mikä alkaa näky­mään hyö­dyk­kei­den hin­nas­sa. Useas­sa EU-maas­sa on teh­ty toi­mia ylei­sen hin­nan nousun hil­lit­se­mi­sek­si: Puo­las­sa las­ket­tiin polt­toai­nei­den vero­tus­ta jou­lu­kuus­sa ja nyt vii­me päi­vi­nä Ruot­sis­sa las­ket­tiin polt­toai­nei­den vero­tus­ta ja tuet­tiin autoi­li­joi­ta. Sak­sas­sa hal­li­tus­puo­lu­eet har­kit­se­vat polt­toai­nei­den hin­nan las­ke­mis­ta alle kah­teen euroon.
“Polt­toai­ne­ve­ron las­ke­mi­nen on vält­tä­mä­tön toi­mi. Ympä­ri Euroop­paa on jo läh­det­ty tur­vaa­maan kan­sa­lais­ten osto­voi­maa ja yri­tys­ten toi­min­ta­ky­kyä. Toi­von todel­la, että val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Anni­ka Saa­rik­ko saa ymmär­ryk­sen­sä ajan tasal­le, jot­ta myös Suo­mes­sa voi­daan tur­va­ta sisä­mark­ki­noi­den toi­min­ta. Täs­sä tilan­tees­sa emme kai­paa uut­ta taan­tu­maa ja mas­sa­työt­tö­myyt­tä”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.
Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so muis­tut­taa, että jär­jes­tön alul­le­pa­ne­mat aloit­teet polt­toai­ne­ve­ro­jen las­kus­ta ja väliai­kai­ses­ta pois­ta­mi­ses­ta ovat kerän­neet yhteen­sä jo yli 180 000 alle­kir­joi­tus­ta kan­sa­lais­aloi­te­pal­ve­lus­sa. Vas­taa­via aloit­tei­ta on aloi­te­pal­ve­lus­sa usei­ta. Suo­ma­lai­sil­ta on toi­mil­le ole­mas­sa vah­va tuki.
“Kan­san tah­to polt­toai­ne­ve­ro­jen las­ke­mi­sen suh­teen on sel­vä — suo­ma­lai­set halua­vat tolk­kua nyky­ta­soon. Tila­päi­nen­kin veron­alen­nus on puh­taas­ti poliit­ti­nen kysy­mys. Kyse ei ole sii­tä, että Suo­mi oli­si joten­kin ainut­laa­tui­ses­sa ase­mas­sa Puo­laan, Ruot­siin tai Sak­saan näh­den vaan kyse on sii­tä, halu­taan­ko suo­ma­lais­ten kär­si­vän lisää lii­an­kin kun­nian­hi­moi­ses­ta ilmas­to­po­li­tii­kas­ta vai halu­taan­ko vih­doin­kin puo­lus­taa suo­ma­lais­ta veron­mak­sa­jaa hin­to­jen kara­tes­sa käsis­tä”, poh­tii 3. vara­pu­heen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.