Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so tuo­mit­see lap­siin koh­dis­tu­vat uskon­non ja kult­tuu­rin nimis­sä teh­dyt ympä­ri­leik­kauk­set

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so tuo­mit­see lap­siin koh­dis­tu­vat uskon­non ja kult­tuu­rin nimis­sä teh­dyt ympä­ri­leik­kauk­set.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kat­soo, että lap­siin koh­dis­tu­vat uskon­nol­li­set ja kult­tuu­ri­set ympä­ri­leik­kauk­set louk­kaa­vat las­ten fyy­sis­tä kos­ke­mat­to­muut­ta ja uskon­non­va­paut­ta. Ympä­ri­leik­kaus aiheut­taa tar­pee­ton­ta kipua ja ris­kin, että uhri meneh­tyy kompli­kaa­tioi­hin. Lisäk­si se liit­tää toi­men­pi­teen koh­teen pysy­väl­lä mer­kil­lä uskon­toon tai kult­tuu­riin.

Lap­sia ei myös­kään tule aset­taa eriar­voi­seen ase­maan suku­puo­len vuok­si ja hei­tä ei saa saat­taa tilan­tee­seen, jos­sa pojat kil­pai­le­vat tyt­tö­jä vas­taan sii­tä, kenel­le kuu­luu oikeus fyy­si­seen kos­ke­mat­to­muu­teen ja uskon­non­va­pau­teen.

Lää­kä­ri­liit­to tote­aa poi­ka­lap­siin koh­dis­tu­vis­ta ympä­ri­leik­kauk­sis­ta seu­raa­vaa:

”Ympä­ri­leik­kaus altis­taa poti­laan aina kompli­kaa­tioil­le. Ennal­taeh­käi­se­väs­sä mie­les­sä teh­ty­nä toi­men­pi­tees­tä ei koi­du hyö­tyä ter­vey­del­le muu­toin kuin mah­dol­li­ses­ti HIV:n ehkäi­sys­sä kehi­tys­mais­sa. Siten se on rin­nas­tet­ta­vis­sa tyt­tö­jen ympä­ri­leik­kauk­seen. Kos­ka pie­nel­tä pojal­ta ei voi­da saa­da asian­mu­kais­ta suos­tu­mus­ta, niin sekä eet­ti­ses­ti että juri­di­ses­ti tar­kas­tel­tu­na ympä­ri­leik­kaus louk­kaa yksi­lön vapaut­ta ja hen­ki­lö­koh­tais­ta kos­ke­mat­to­muut­ta. Täl­lai­se­na toi­men­pi­de on ris­ti­rii­das­sa lää­kä­rin etii­kan kans­sa.”

Sivis­ty­nee­nä län­si­maa­na Suo­men ei tule pol­kea las­ten oikeuk­sia uskon­non tai kult­tuu­rin var­jol­la.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii Mari­nin hal­li­tus­ta ryh­ty­mään välit­tö­mäs­ti lain­sää­dän­nöl­li­siin toi­miin, joil­la alai­käis­ten tyt­tö­jen ja poi­kien sil­po­mi­nen ei-lää­ke­tie­teel­li­sis­tä syis­tä kiel­le­tään lail­la.

Kan­nan­ot­to jul­kais­tu 30.9.2020