HX-han­ke vie­tä­vä maa­liin saak­ka!

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on seu­ran­nut huo­les­tu­nee­na vii­me aikais­ta kes­kus­te­lua Suo­men hävit­tä­jä­han­kin­to­jen kes­keyt­tä­mi­ses­tä. 1.12.2020 Yle uuti­soi vetoo­muk­ses­ta, jon­ka on alle­kir­joit­ta­nut 200 tie­teen, tai­teen ja muun alan asian­tun­ti­jaa. Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son mie­les­tä vetoo­mus on läh­tö­koh­dil­taan vää­ris­ty­nyt ja pyr­kii maa­lai­le­maan hank­kees­ta kuvaa Suo­men kan­nal­ta nega­tii­vi­se­na.

”Oleel­lis­ta hävit­tä­jä­han­kin­nas­sa on säi­lyt­tää Puo­lus­tus­voi­mien uskot­ta­vuus tehok­kaa­na yksik­kö­nä, joka kyke­nee puo­lus­ta­maan Suo­mea jokai­ses­sa tilan­tees­sa. Jo itses­sään tämä ennal­taeh­käi­see krii­sien syn­tyä, kun mah­dol­li­nen hyök­käys Suo­meen teh­dään vas­tus­ta­jal­le lii­an kal­liik­si.”, jyräh­tää jär­jes­tön pää­sih­tee­ri San­te­ri Esko­la

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son mie­les­tä HX-han­ke tulee koro­nas­ta riip­pu­mat­ta saat­taa maa­liin. Hävit­tä­jät eivät ole tar­koi­tet­tu pel­käs­tään ilma­tor­jun­ta­teh­tä­viin, vaan niil­lä voi­daan suo­rit­taa usei­ta eri teh­tä­viä, jos­ta syys­tä ne ovat tär­kei­tä han­kin­to­ja. Han­ket­ta voi­daan pitää myös tur­val­li­suus­po­li­tii­kan kan­nal­ta äärim­mäi­sen tär­keä­nä, sil­lä uudet hävit­tä­jät tur­vaa­vat Suo­men kos­ke­mat­to­muut­ta luo­mal­la riit­tä­vän vah­van ennak­ko­pe­lot­teen poten­ti­aa­li­sel­le vas­tus­ta­jal­le.

”En ole yllät­ty­nyt, että maan vasem­mal­le kal­lel­la ja Venä­jäl­le kumar­te­le­va eliit­ti on taas ker­ran rie­muis­saan hank­keen kaa­ta­mi­ses­ta. Hävit­tä­jät ovat Suo­men puo­lus­tuk­sen yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä teki­jöis­tä. Niil­lä ei pel­käs­tään tor­ju­ta ilmauh­kia, vaan suo­ri­te­taan mm. tun­nis­tus­teh­tä­viä, ilma­puo­lus­tus­ta ja tue­taan maa- ja meri­voi­mien ope­raa­tioi­ta. Vasem­mis­to­nuor­ten puheen­joh­ta­jan mie­les­tä kysees­sä on hyök­käys­a­se, mut­ta tämä argu­ment­ti on yksin­ker­tai­ses­ti vää­rä. Jos vasem­mis­to­nuo­ret oli­si­vat pereh­ty­neet maan­puo­lus­tuk­seen edes perus­tei­den tasol­la, niin he ymmär­täi­si­vät, että puo­lus­tau­tues­sa täy­tyy kye­tä teke­mään myös vas­tais­ku­ja vihol­li­sen lin­joi­hin.”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom