Arvoi­sat Vasem­mis­to­nuo­ret, men­kää töi­hin

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on kat­so­nut tar­koin ja huo­les­tu­nein sil­min Vasem­mis­to­nuor­ten uusin­ta vaa­det­ta, jos­sa he ehdot­ta­vat omai­suu­den katok­si 5 mil­joo­naa euroa per hen­ki­lö. Jär­jes­töm­me kat­soo, että toteu­tues­saan se aiheut­tai­si Suo­men talou­den nopean lamaan­tu­mi­sen, pää­omien paon ja mikä pahin­ta suun­ni­tel­ma­ta­lou­teen siir­ty­mi­sen.

”On erit­täin vas­tuu­ton­ta edes jul­kais­ta tämän kal­tai­sia aloit­tei­ta hal­li­tus­puo­lu­een nuo­ri­so­jär­jes­tö­nä, jol­ta voi­si odot­taa edes pien­tä uskot­ta­vuut­ta. On pelot­ta­vaa huo­ma­ta, miten vää­ris­ty­nyt kuva vasem­mis­to­nuo­ril­la on sekä omis­tusoi­keu­des­ta että talou­den tilan­tees­ta. Suo­mi on pis­tees­sä, jos­sa pää­omat jo nykyi­sel­lään kar­kaa ulko­mail­le ja tähän tilan­tee­seen täs­mä­lää­ke ei ole uhkail­la nii­tä, jot­ka työ­paik­ko­ja Suo­meen luo­vat”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ehdot­taa, että vasem­mis­to­nuo­ret kävi­si­vät tutus­tu­mas­sa työ­elä­mään, jot­ta tämän kal­tai­sia aloit­tei­ta ei enää ilmes­tyi­si. Vasem­mis­to­nuor­ten aloi­te on mal­lie­si­merk­ki pöl­hö­po­pu­lis­mis­ta, jos­ta jär­jes­töäm­me ja perus­suo­ma­lai­sia ylei­ses­ti syy­te­tään. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so tote­aa, että tie­de­myön­tei­sen hal­li­tus­puo­lu­een nuo­ri­so­jär­jes­töl­tä voi­si odot­taa hie­man enem­män. Toi­saal­ta tämä aloi­te antaa yhä sel­vem­pää sig­naa­lia sii­tä, min­kä­lai­sia aja­tuk­sia ja aat­tei­ta hal­li­tuk­sen edus­ta­jien ja hei­dän tule­vai­suu­den lupaus­ten kes­kuu­des­sa ilme­nee. Toteu­tues­saan vasem­mis­to­nuor­ten aloi­te pyr­ki­si kit­ke­mään kai­ken yri­tys­toi­min­nan pois Suo­mes­ta – tätä emme voi hyväk­syä.