Kiel­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saa­neet ulos maas­ta!


Sisä­mi­nis­te­riö on aloit­ta­nut hank­keen LAMA-ohjel­man päi­vit­tä­mi­sek­si, jos­sa pyri­tään paran­ta­maan lait­to­mas­ti maas­sa oles­ke­le­vien mah­dol­li­suut­ta hakea oles­ke­lu­lu­paa sen ohel­la, että edis­te­tään hei­dän palaut­ta­mis­ta koti­mai­hin­sa. Sisä­mi­nis­te­riö tviit­ta­si 21.10. sel­vi­tyk­ses­tä, “miten työl­lis­ty­neet kiel­tei­sen pää­tök­sen saa­neet tur­va­pai­kan­ha­ki­jat voi­si­vat jous­ta­vam­min saa­da työ­pe­rus­tei­sen oles­ke­lu­lu­van”.

”On jär­jes­tel­män uskot­ta­vuu­den kan­nal­ta kes­tä­mä­tön­tä, että Suo­meen sai­si jää­dä sii­tä riip­pu­mat­ta, sai­ko haki­ja tur­va­pai­kan vai ei. Sisä­mi­nis­te­riön pitäi­si ohi­tus­kais­ta­hank­kei­den sijaan kes­kit­tyä sii­hen, miten sai­sim­me jo kiel­tei­sen pää­tök­sen saa­neet ulos maas­ta mah­dol­li­sim­man nopeas­ti. Ensim­mäi­se­nä ja tur­val­li­suu­den kan­nal­ta tär­keim­pä­nä toi­me­na oli­si ottaa säi­löön jokai­nen kiel­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saa­nut hen­ki­lö. Nyt tuhan­net ihmi­set liik­ku­vat Suo­mes­sa viran­omai­sil­ta kat­vees­sa, ja tämä on iso tur­val­li­suus­ris­ki”, jyräh­tää jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vas­tus­taa sisä­mi­nis­te­riön pyr­ki­mys­tä luo­da maa­han­muut­to­pro­ses­siin ohi­tus­kais­taa, joka suo­sii lain rik­ko­mis­ta Suo­meen pää­se­mi­sek­si. Jär­jes­tö kat­soo, että niin tur­va­paik­ka- että maa­han­muut­to­pro­ses­si menet­tää mer­ki­tyk­sen­sä, jos Suo­meen pää­see tur­va­paik­ka­pro­ses­sin kaut­ta riip­pu­mat­ta sii­tä, tar­vit­see­ko haki­ja kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua. 

“Ohi­tus­kais­tan teke­mi­nen hal­ven­taa niin oikei­ta pako­lai­sia että maa­han­muut­ta­jia, jot­ka ovat pääs­seet tän­ne asian­mu­kai­ses­ti. Jos kiel­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saa­nut oles­ke­lee lait­to­mas­ti Suo­mes­sa, mitä asi­aa hänel­lä on jää­dä maa­han? On jär­jen­vas­tais­ta, että lain­vas­tai­ses­ta toi­min­nas­ta teh­täi­siin väy­lä lail­li­seen oles­ke­luun, jol­loin tän­ne pää­see nopeam­min lakia rik­ko­mal­la kuin sitä nou­dat­ta­mal­la”, poh­tii hal­li­tuk­sen jäsen Lau­ri Lai­ti­nen.