AHVE­NAN­MAAN VUO­RO

PS-Nuo­ri­so: kiel­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saa­neet Ahve­nan­maal­lePerus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so esit­tää tur­va­paik­ka­jär­jes­tel­män uudis­ta­mis­ta siten, että kaik­ki kiel­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saa­neet hen­ki­löt kes­ki­te­tään Ahve­nan­maan maa­kun­taan ja kotiut­ta­mi­nen takai­sin läh­tö­maa­han hoi­de­taan siel­tä käsin koo­tus­ti. Esi­täm­me, että val­tio raken­taa säi­löön­ot­to­kes­kuk­sen maa­kun­nan alu­eel­le.

“On käy­nyt sel­väk­si, että Ahve­nan­maa ei syys­tä tai toi­ses­ta halua osal­lis­tua sel­lai­seen toi­min­taan, jos­ta jou­tui­si kan­ta­maan vas­tuu­ta. Oli kysees­sä sit­ten maan­puo­lus­ta­mi­nen tai pako­lais­ten vas­taa­not­ta­mi­nen, niin aina on jokin teko­syy, min­kä var­jol­la vas­tuu siir­re­tään Man­ner-Suo­men hoi­det­ta­vak­si. Esi­tyk­sem­me tasa­pai­not­taa vas­tuun­kan­toa rei­lul­la taval­la. Toi­vom­me, että Ahve­nan­maa ottaa esi­tyk­sem­me ilol­la vas­taan ja edis­tää oma-aloit­tei­ses­ti sen toteu­tu­mis­ta.”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom

Kiel­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saa­nut ihmi­nen on lait­to­mas­ti maas­sa. Sik­si on perus­tel­tua, että pää­tök­sen tul­les­sa lain­voi­mai­sek­si, ihmi­nen ote­taan välit­tö­mäs­ti säi­löön ja kotiu­te­taan takai­sin läh­tö­maa­han. Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son mie­les­tä lait­to­mas­ti maas­sa ole­van vapaa liik­ku­vuus ei ole ihmi­soi­keus.

“Suo­men tuli­si ottaa käyt­töön tiu­kem­mat toi­min­ta­ta­vat, kun hen­ki­lö saa kiel­tei­sen pää­tök­sen tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­seen ja väli­tön säi­löön­ot­to oli­si ensim­mäi­nen askel. Ahve­nan­maa voi­si juh­lis­taa maa­kun­nan itse­hal­lin­non sata­vuo­tis­merk­ki­vuot­ta perus­ta­mal­la oman säi­löön­ot­to­kes­kuk­sen yhdel­le alu­een tuhan­sis­ta saa­ris­ta ja näin ollen osal­lis­tua tähän kuu­lui­saan taa­kan­ja­koon, jos­ta puhu­taan EU:ssakin aina eri yhteyk­sis­sä”, ehdot­taa jär­jes­tön pää­sih­tee­ri Lau­ra Joke­la.