Tapaus Afga­nis­tan

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so: Kiin­tiö­pa­ko­lais­mää­rän nos­ta­mi­nen ei rat­kai­se Afga­nis­ta­nin tilan­net­ta

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on seu­ran­nut huo­les­tu­nee­na vih­rei­den puheen­joh­ta­jan ja sisä­mi­nis­te­ri Maria Ohi­sa­lon ulos­tu­lo­ja Afga­nis­ta­nin krii­siin liit­tyen. Sisä­mi­nis­te­ri Ohi­sa­lo ehdot­taa Suo­men kiin­tiö­pa­ko­lais­mää­rän tuplaa­mis­ta kah­teen­tu­han­teen hen­ki­löön. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so tote­aa, ettei kiin­tiö­pa­ko­lais­mää­rän nos­ta­mi­nen rat­kai­se Afga­nis­ta­nin tilan­net­ta.

 

Huma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to on kal­lis ja teho­ton jär­jes­tel­mä. Ihmis­ten siir­te­le­mi­nen sodan tai seka­sor­ron kes­kuu­des­ta aivan eri­lai­sen kult­tuu­ri­pii­rin pariin ei rat­kai­se ydin­on­gel­mia, ja tämä oli­si ymmär­ret­tä­vä myös Euroo­pas­sa. Tän­ne otet­ta­val­la pako­lais­mää­räl­lä teh­dään nyt käy­tän­nös­sä huu­to­kaup­paa, ja sil­lä, joka keh­taa tar­jo­ta eni­ten, on kaik­kein kirk­kain säde­ke­hä. Maa­il­mas­sa, Afga­nis­tan mukaan luet­tu­na, on jat­ku­vas­ti mil­joo­nia ihmi­siä vail­la tur­vaa,” Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom muis­tut­taa.

 

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so huo­maut­taa, että hädä­na­lai­sia ihmi­siä aute­taan par­hai­ten läh­tö­maas­sa ja pako­lais­lei­reil­lä. Esi­mer­kik­si pako­lais­lei­rien olo­suh­teet ovat usein kes­tä­mät­tö­mäl­lä tasol­la, eikä nii­hin ole varaa resur­soi­da lääk­kei­tä, sosi­aa­li­huol­toa tai tur­val­li­suut­ta, kos­ka resurs­se­ja menee monin­ker­tai­ses­ti muu­ta­man onnek­kaan tuo­mi­seen län­si­mai­hin.

 

Pako­lais­ten elät­tä­mi­nen Suo­mes­sa on teho­ton­ta ja monin­ker­tai­ses­ti kal­liim­paa ver­rat­tu­na kehi­ty­sa­vun koh­den­ta­mi­seen pako­lais­lei­reil­le. Vali­tet­ta­vas­ti sekä tur­va­pai­kan­ha­ki­jat että pako­lai­set muo­dos­ta­vat talou­del­li­sen taa­kan lisäk­si myös tur­val­li­suus­ris­kin, sil­lä hei­dän kes­kuu­des­saan saat­taa olla jiha­dis­te­ja, kuten vuo­den 2015 siir­to­lai­saal­los­sa. Samo­ja vir­hei­tä ei pidä tois­taa. Sopeu­tu­mi­sen kan­nal­ta on parem­pi, että tur­vaa tar­vit­se­vat ihmi­set ohjat­tai­siin tur­val­li­siin naa­pu­ri­mai­hin, jot­ka jaka­vat hei­dän uskon­ton­sa, kult­tuu­rin­sa ja arvon­sa”, tote­aa hal­li­tuk­sen jäsen Lau­ri Lai­ti­nen.