Uusi­maa

Uuden­maan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry on kan­sal­lis­mie­li­nen poliit­ti­nen nuo­ri­so­jär­jes­tö. Olem­me Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry:n Uuden­maan pii­rior­ga­ni­saa­tio. Yhdis­tyk­sen koti­paik­ka on Hel­sin­ki. Uskom­me että Suo­men kan­sal­lis­val­tio on suo­ma­lais­ten koti- ja tur­va­paik­ka ja sik­si vaa­lim­me isän­maal­li­suut­ta ja perin­tei­siä suo­ma­lai­sia arvo­ja. Tavoit­teem­me on, että Suo­men kan­sal­lis­val­tio ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­ta säi­lyy perin­tö­nä tule­vil­le­kin suku­pol­vil­le. Haluam­me innos­taa nuo­ria läh­te­mään mukaan poli­tiik­kaan vai­kut­ta­maan isän­maan par­haak­si. … Jat­ka artik­ke­lin Uusi­maa luke­mis­ta