Yli­mää­räi­nen kokous 2023

Ter­ve­tu­loa Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son yli­mää­räi­seen kokouk­seen. Kokous jär­jes­te­tään Hel­sin­gis­sä 23.-24.9.2023. Kai­kil­la Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son nuo­ri­so­jä­se­nil­lä ja var­si­nai­sil­la jäse­nil­lä on puhe- sekä äänioi­keus yhdis­tyk­sen kokouk­sis­sa, joten roh­keas­ti mukaan! Kan­na­tus­jä­sen­ten läs­nä­olo- ja puheoi­keu­des­ta pää­te­tään kokouk­ses­sa. Perus­suo­ma­lai­set rp.:n nimeä­mäl­lä puo­lue­hal­li­tuk­sen jäse­nel­lä on läs­nä­olo- ja puheoi­keus yhdis­tyk­sen kokouk­ses­sa.

Kokous alkaa lau­an­tai­na 23.9.2023 aamul­la, joten suo­sit­te­lem­me saa­pu­maan Hel­sin­kiin jo per­jan­tai­na 22.9.2023.

Ilmoit­tau­du kokouk­seen vii­meis­tään 6.9.2023 tämän sivun poh­jal­la ole­val­la lomak­keel­la.

 

Mat­ka­kor­vaus

Mat­ka­ku­lut kor­va­taan osal­lis­tu­jil­le 60€ asti kuit­te­ja vas­taan. Majoit­tu­mi­sen oma­vas­tuu­osuu­den las­ku (20€) lähe­te­tään ennen yli­mää­räis­tä kokous­ta.

 

Aika­tau­lu (alus­ta­va)

Per­jan­tai

Majoit­tu­mi­nen, kevyt­tä ohjel­maa ja tutus­tu­mis­ta

 

Lau­an­tai

08:00 Aamu­har­taus (Vapaa­eh­toi­nen)

09:00 Ilmoit­tau­tu­mi­nen kokouk­seen alkaa

10:00 Kokous alkaa 

12:00 Kokous tauol­le (Lou­nas)

13:00 Kokous jat­kuu

15:00 Kah­vi­tau­ko

15:30 Kokous Jat­kuu

18:00 Illal­li­nen

19:00 Kevyt­tä ohjel­maa

 

Sun­nun­tai

10:00 Some­kou­lu­tus­ta

12:00 Kah­vi

12:30 Yhteis­tä ohjel­maa (tar­ken­tuu lähem­pä­nä)

15:00 Ohjel­ma päät­tyy

 

Esi­tys­lis­ta

Kokouk­sen aika­na käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat seu­raa­vas­sa jär­jes­tyk­ses­sä

 1. Kokouk­sen avaus
 2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­ta­ja, sih­tee­ri kak­si pöytäkirjantarkastajaa ja tar­vit­ta­va määrä ääntenlaskijoita
 3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouk­sen työjärjestys
 5. Jäse­nyh­dis­tyk­sen hyväk­sy­mi­nen
 6. Jär­jes­tö­sih­tee­rin palk­kaus
 7. Käsi­tel­lään ja hyväk­sy­tään ener­gia- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen ohjel­ma yhdis­tyk­sen viral­li­sek­si ohjel­mak­si
 8. Käsi­tel­lään ja hyväk­sy­tään alue­po­liit­ti­nen ohjel­ma yhdis­tyk­sen viral­li­sek­si ohjel­mak­si
 9. Käsitellään jäsenaloitteet ja hal­li­tuk­sen niis­tä anta­mat lausun­not
 10. Lähe­te­kes­kus­te­lu toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­ta vuo­del­le 2024
 11. Eväs­tys­kes­kus­te­lu vuo­den 2024 pre­si­den­tin­vaa­li­kam­pan­jas­ta sekä euro­vaa­li­kam­pan­jas­ta
 12. Käsitellään muut kokous­kut­sus­sa mai­ni­tut asiat
 13. Kokouk­sen päät­tä­mi­nen

 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kokouk­seen on päät­ty­nyt. Jos et ole ilmoit­tau­tu­nut, mut­ta aiot saa­pua pai­kal­le, olet­han yhtey­des­sä pää­sih­tee­riin.