#mas­ki­ga­te

Kevääl­lä 2020, kun koro­na­vi­rus run­noi Suo­mea kiih­ty­väl­lä tah­dil­la, oppo­si­tio vaa­ti Mari­nin hal­li­tuk­sel­ta sel­kei­tä toi­men­pi­tei­tä viruk­sen kuriin saa­mi­sek­si yhteis­kun­nas­sa. Eten­kin perus­suo­ma­lai­set esit­ti­vät jat­ku­vas­ti, että mas­kien käy­tös­tä annet­tai­siin sel­keä suo­si­tus, mut­ta tätä hal­li­tus ei teh­nyt. Sen sijaan pää­asias­sa pää­mi­nis­te­ri San­na Marin (sdp) ja minis­te­rit Kris­ta Kiu­ru (sdp) ja Aino-Kai­sa Peko­nen (vas) kii­reh­ti­vät lähin­nä vakuut­te­le­maan, että tar­peel­lis­ta näyt­töä mas­kien hyö­dyis­tä ei ole, vaik­ka mas­ke­ja suo­sit­te­li muun muas­sa Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tö (WHO).

Nyt jul­ki­suu­des­sa ole­vien tie­to­jen mukaan vas­tuu­mi­nis­te­riö on tilan­nut kii­reel­li­sel­lä toi­mek­sian­nol­la 25 000 € hin­taan sel­vi­tyk­sen kas­vo­mas­kien hyö­dyl­li­syy­des­tä, joka on mah­dol­li­ses­ti altis­tu­nut voi­mak­kaal­le poliit­ti­sel­le ohjauk­sel­le.

Asia nousi esil­le, kun edus­kun­nan kyse­ly­tun­nil­la 8.10. pää­mi­nis­te­ri San­na Marin kohah­dut­ti Suo­mea myön­täes­sään edus­kun­nal­le, että mas­ki­suo­si­tus­ta ei kevääl­lä annet­tu, kos­ka mas­ke­ja ei ollut. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so pitää tilan­net­ta sie­tä­mät­tö­mä­nä.

“On anteek­sian­ta­ma­ton­ta, että minis­te­rit ja hal­li­tus eivät myön­tä­neet koko totuut­ta sekä edus­kun­nal­le että kan­sal­le. Oli sel­vää, että mas­kien saa­ta­vuu­des­sa oli vai­keuk­sia, mut­ta edel­leen mas­kien käyt­töön suh­tau­du­taan Suo­mes­sa epäi­le­väs­ti toden­nä­köi­ses­ti kevään epä­sel­vän kie­mur­te­lun takia. Hal­li­tus mitä ilmei­sem­min peit­te­li epä­on­nis­tu­nei­ta mas­ki­han­kin­to­jaan pakoi­le­mal­la mas­ki­suo­si­tuk­sen anta­mis­ta”, epäi­lee jär­jes­tön 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja Lau­ra Joke­la.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so muis­tut­taa, että edel­li­nen pää­mi­nis­te­ri Ant­ti Rin­ne (sdp) jät­ti teh­tä­vän­sä Pos­tin omis­ta­jaoh­jaus­sot­kun takia. Jär­jes­tö kat­soo, että nyt kes­kus­tel­laan jo pal­jon suu­rem­man mit­ta­luo­kan asias­ta.

“Pää­mi­nis­te­rin anta­ma lausun­to edus­kun­nal­le, jos­sa myön­ne­tään suo­raan kevään pää­tök­sen olla suo­sit­te­le­mat­ta mas­ke­ja kan­sal­le perus­tui mitä ilmei­sem­min omien jäl­kien peit­te­lyyn ja epä­re­hel­li­seen tilan­ne­ku­vaan. Täs­sä maas­sa on pää­mi­nis­te­rei­tä eron­nut pie­nem­mäs­tä­kin syystä.Tällä ker­taa kyse on kai­ken lisäk­si ihmis­hen­gis­tä ja suo­ma­lais­ten ter­vey­des­tä sekä tur­val­li­suu­des­ta. Val­tio­joh­don tuli­si läpi­va­lais­ta koko pro­ses­si kro­no­lo­gi­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä mah­dol­li­sim­man pian”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so edel­lyt­tää val­tio­joh­dol­ta ehdo­tot­to­mas­ti sitou­tu­mat­to­man sel­vi­tyk­sen jär­jes­tä­mis­tä asian läpi­va­lai­se­mi­sek­si.