Koro­na­nyrk­ki perus­tet­ta­va vih­doin­kin!

KD Nuo­ret, Kokoo­mus­nuo­ret ja Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ovat huo­lis­saan koro­na­toi­mien koor­di­noin­nis­ta ja riit­tä­mät­tö­mäs­tä etu­pai­not­tei­suu­des­ta. Vii­me päi­vi­nä koro­na­ra­joi­tus­ten tiu­ken­nus­ten yhtey­des­sä jul­ki­suu­teen on nous­sut lukui­sia esi­merk­ke­jä tilan­teis­ta, jois­sa toi­saal­ta eri vir­ka­mie­het ja polii­ti­kot ovat ilmoit­ta­neet kes­ke­nään ris­ti­rii­tai­sis­ta rajoi­tuk­sis­ta ja toi­saal­ta esi­mer­kik­si pää­mi­nis­te­ri on sät­ti­nyt pää­kau­pun­ki­seu­dun päät­tä­jiä teh­dyis­tä alu­eel­li­sis­ta koro­na­lin­jauk­sis­ta. Ris­ti­rii­tai­nen vies­tin­tä ja jul­ki­nen rii­te­ly vai­keut­taa ajan­koh­tais­ten rajoi­tus­ten nou­dat­ta­mis­ta ja hei­ken­tää kan­sa­lais­ten luot­toa nii­den toi­mi­vuu­teen.

”Mari­nin hal­li­tuk­sel­la on sel­keäs­ti suu­ria haas­tei­ta saa­da kasaan tilan­ne­ku­va sii­tä, mitä koro­nan hil­lit­se­mi­sek­si pitäi­si teh­dä ja miten toi­men­pi­teis­tä tuli­si vies­tiä. Asian­tun­ti­joi­den mukaan kou­lu­jen sul­ke­mi­nen on yksi tehot­to­mim­mis­ta kei­nois­ta koro­nan leviä­mi­sen hidas­ta­mi­seen, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta hal­li­tus on päät­tä­nyt sul­kea juu­ri kou­lut. Pää­tös aiheut­taa val­ta­vas­ti pahoin­voin­tia oppi­lail­le ja opis­ke­li­joil­le. Toi­saal­ta hal­li­tus ei ole vie­lä­kään saa­nut pakol­li­sia raja­tes­tauk­sia käyn­tiin. Onko koko­nais­ti­lan­ne kenen­kään hal­lus­sa?”, kysyy Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­ja ​Matias Paju­la.

Rat­kai­suk­si oppo­si­tio­puo­luei­den nuo­ri­so­jär­jes­töt perään­kuu­lut­ta­vat tasa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tön­kin jo vuo­si sit­ten kevääl­lä ehdot­ta­maa ope­ra­tii­vis­ta koro­na­nyrk­kiä. Pre­si­dent­tiä lai­na­ten ​“Hyvin koot­tu krii­si­ryh­mä kar­toit­taa ongel­mat, hank­kii tie­dot, kerää jul­ki­sen ja yksi­tyi­sen osaa­mi­sen ja esit­tää sit­ten maan hal­li­tuk­sel­le tilan­ne­ku­vaa ja ehdot­taa toi­men­pi­tei­tä “.​ Koro­na­pan­de­mian kes­tet­tyä jo vuo­den ajan ja muun­to­vi­rus­ten muut­taes­sa tilan­ne­ku­vaa jat­ku­vas­ti tar­vi­taan sau­ma­ton­ta ope­ra­tii­vis­ta joh­ta­mis­ta vie­lä enem­män kuin aiem­min, nuo­ri­so­jär­jes­töt muis­tut­ta­vat.

”Mari­nin hal­li­tuk­sen toi­mis­ta tulee lähin­nä kuva, että vas­tuu­ta pyri­tään jat­ku­vas­ti siir­tä­mään hal­li­tuk­sel­ta pois. Aina on jon­kun muun syy, jos tar­tun­nat ovat läh­te­neet kas­vuun, mut­ta ei kos­kaan hal­li­tuk­sen. Nuor­ten ja kaik­kien suo­ma­lais­ten jak­sa­mi­nen on veny­tet­ty äärim­mil­leen, eikä nykyi­sel­lä sahaa­mi­sel­la voi­da enää jat­kaa. Koro­na on saa­ta­va tehok­kaas­ti hal­lin­taan, eikä nykyi­nen tilan­ne, jos­sa joh­ta­jia on niin pal­jon, ettei kukaan joh­da, voi olla toi­vot­ta­va”, tote­aa Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja ​Miko Berg­bom​.

Eri­tyi­sen tär­keä­nä nuo­ri­so­jär­jes­töt pitä­vät, että koro­na­ra­joi­tuk­set koh­den­ne­taan oikein ja tehok­kaas­ti. Vuo­den kes­tä­neet koro­na­toi­met ovat rajoit­ta­neet nuor­ten ja opis­ke­li­joi­den arkea eri­tyi­sen pal­jon. Tämän vuok­si on tär­ke­ää, että tule­via rajoi­tuk­sia voi­daan koh­den­taa tehok­kaas­ti sin­ne, mis­sä tar­tun­to­ja toden­nä­köi­ses­ti syn­tyy ja pyr­kiä mah­dol­lis­ta­maan muun muas­sa paluu lähio­pe­tuk­seen, jul­kis­ten opis­ke­lu­ti­lo­jen avaa­mi­nen ja mah­dol­li­sim­man nor­maa­lit pää­sy­ko­keet vie­lä tämän kevään aika­na. Tähän­kin työ­hön ope­ra­tii­vi­nen koro­na­nyrk­ki toi­si toi­vo­tun lisä­pa­nok­sen.

“Vuo­den aika­na oli­si pitä­nyt löy­tyä kei­not toi­men­pi­tei­den tehok­kaa­seen koh­den­ta­mi­seen ja inhi­mil­lis­ten kus­tan­nus­ten mini­moi­mi­seen. Pan­de­mian kes­tet­tyä jo vuo­den palaam­me kui­ten­kin monil­ta osin läh­tö­ruu­tuun. Jot­tei peli­lau­taa tar­vit­se kier­tää tois­ta­mi­seen, tar­vi­taan nyt uusi vaih­de tilan­teen ope­ra­tii­vi­seen joh­ta­mi­seen”, avaa KD Nuor­ten puheen­joh­ta­ja A​nnika Lyytikäinen​ jär­jes­tö­jen yhteis­kan­nan­ot­toa.